Sprawozdanie Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Moja i twoja klasa

Temat: Plan rozwoju zawodowego sprawozdanie procedury programy
" />Materiały dla ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, propozycje sprawozdań, programy, poszerzenia działań szkoły. Zapraszam na http://83.15.153.174/lopata/Awanszawod_strwyjsc.htm
Źródło: wychowanieprzedszkolne.pl/forum/viewtopic.php?t=468Temat: Dokumentacja do awansu na nauczyciela dyplomowanego
" />witam! mam problem dot. dokumentacji do awansu na nauczyciela dyplomowanego. Do 30 czerwca powinnam złożyc dokumentację do rozpoczęcia procedury kwalfikacyjnej na nauczyciela dyplomowanego. Czym różni się sprawozdanie zrealizacji planu rozwoju zawodowego od dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, ktorej wykaz zawrty jest w ( paragrafie )8 ustawie 2 rozporządzenia. Z g€óry dziękuje za odpowiedź
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10403


Temat: język obcy jako warunek dyplomowania???
o których mowa w § 8 ust. 1-3 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego , ze wskazaniem w szczególności wpływu podejmowanych działań na podniesienie jakości realizowanego w szkole procesu dydaktyczno – wychowawczego; b) sprawozdania z realizacji wybranych zadań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 cytowanego wyżej rozporządzenia, oraz uzyskanych efektów; c) dyplomów lub świadectw potwierdzających znajomość języka...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5653


Temat: szkolenie - awans zawodowy, gdzie?
" />joan27, w mojej teczce na dyplomowanego kursy z awansu zawodowego umieściłam w 2.1 przy innych szkoleniach i kursach motywując, że pozwoliły mi na poprawne napisanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego, na prawidłowe dokumentowanie potwierdzające spełnienie poszczególnych wymagań do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=9781


Temat: Problemy z teczką.
" />Literki pomóżcie! Jestem w trakcie "robienia teczki" na nauczyciela dyplomowanego i mam takie pytania: 1. Czy do paragrafu 8 ust. 2 pkt 1 wypada zaliczyć poznanie procedur awansu zawodowego?( jeśli tak to jak dokonać opisu i analizy tego zadania). 2. Czy każdy opis, sprawozdanie powinno być podpisane przez dyrektora?
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5389


Temat: Awans dyrektora szkoły na stopień nauczyciela dyplomowanego
" /> ">Legitymuję się stopniem nauczyciela mianowanego, jestem od września 2006 roku dyrektorem szkoły i proszę o potwierdzenie moich przemyśleń. Staż na nauczyciela dyplomowanego mogę rozpocząć 01.09.2007roku, opracować plan rozwoju zawodowego zgodnie z wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia MENiS z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, przesłać do zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego do organu nadzoru pedagogicznego, poczekać na zatwierdzenie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny planu rozwoju zawodowego i przystąpić w okresie trwania stażu tj. 2 lata i 9 miesięcy do realizacji planu rozwoju zawodowego. Po upływie wymaganego okresu trwania stażu i po zgromadzeniu wymaganej dokumentacji składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego do organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz złożyć do 30.06.2010roku wniosek o postępowanie egzaminacyjne do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Proszę...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8239


Temat: Awans dyrektora szkoły na stopień nauczyciela dyplomowanego
" />Rewelacje odnośnie wysyłania planu rozwoju zawodowego zostały mi przekazane przez panią wizytator. tez byłam tym faktem zdziwiona, ale ja jako młody dyrektor jeszcze jestem trochę przestraszona ale w końcu nikt nie monopolu na wiedzę i na każdym etapie "zawodowej kariery" należy się dokształcać. Przepraszam za pomyłkę, oczywiście w przypadku nauczyciela mianowanego ubiegającego się o nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego należy uzyskać akceptację komisji kwalifikacyjnej. To chyba jeszcze pozostałość po zaliczonym egzaminie na nauczyciela mianowanego. Jeszcze raz mi potwierdź, że nie muszę odbywać stażu na nauczyciela dyplomowanego jako dyrektor, ani opracowywać i pisać sprawozdania z planu rozwoju zawodowego, ale po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego mogę złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego i uzyskać akceptację tej komisji po dokonaniu analizy mojego dorobku zawodowego. Przepraszam, że wprowadzam nowe wątki ale dopiero od krótkiego czasu posługuję się internetem zarówno w szkole jak i w domu.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8239


Temat: Plan rozwoju zawodowego n-la dyplomującego się
" />W związku z tym, że z dniem 1 września 2008 r. zamierzam rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego mam przed sobą zadanie - napisanie planu rozwoju zawodowego. Nie wiem jednak w jaki sposób zaplanować poszczególne kolumny tegoż planu. Moje wątpliwości wynikają z ostatnich zmian przepisów dot. awansu. Skoro do teczki wkłada sie tylko opisy i analizę spełnienia poszczególnych zadań (a nie jak było wcześniej: zaświadczenia, scenariusze, sprawozdania, itd.) to czy powinnam tworzyć kolumnę "sposób dokumentowania"? Przecież przy każdym zadaniu byłby ten sam sposób dokumentowania: "opis i analiza". Jakie w takim razie najlepiej utworzyć...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10494


Temat: W szkołach do których chodziłem panował terror
7 latach pracy (czyli z 700 do 1500zł), teraz nowi nauczyciele bodajże 11 lat muszą na to czekać. Poza tym te staże są bezsensowne, bo stazysta czy dyplomowany ma takie same warunki i obowiązki. Róznica jest przy pisaniu planu i sprawozdania w celu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego. A paragrafy zawarte w rozporzadzeniu MEN sa śmieszne. Nauczyciel robi wszystko oprócz nauczania, bo ... Ale tu się raczej nic nie zmieni na lepsze. Przy niżu demograficznym, jesli klasa liczy 24 osoby nie ma podziału na grupy - jeden nauczyciel uczy całą klasę, a nie grupę. Podobnie z językami obcymi, informatyką itp. 4. Co do nauczycieli języków obcych, to ta grupa osób jest najbardziej poszukiwana. Dlaczego taki nauczyciel ma pracować za 1000, jak z korepetycji wyciągnie 4000? ... po co się uczyć. 6. Itd itd, można tak pisać bez końca. I już na temat: To, że nie można zadawać prac domowych mnie jakoś nie zdziwiło. Niedlugo nauczyciel nie będzie ... wszystki żal mi nauczycieli, bo są najbardziej poszkodowani.
Źródło: forum.tkk.pl/engine/viewtopic.php?t=18507


Temat: Sprawozdanie do dyrektora wg rozporządzenia
" />I jeszcze raz wklejam: ">Sprawozdanie to forma wypowiedzi: podaję za Encyklopedia Literki: Cytat: Sprawozdanie – ustne lub pisemne przedstawienie przebiegu jakieś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś, opis jakichś zdarzeń, wypadków; relacja, raport. (…) Sprawozdanie składane dyrektorowi szkoły po ukończeniu stażu (w celu dokonania oceny stażu) powinno zawierać następujące elementy: -powinno być zatytułowane; -zawierać informację: kto składa sprawozdanie, nazwę szkoły, przedmiot; -za jaki okres (podać daty rozpoczęcia i zakończenia stażu). Forma sprawozdania dowolna: może być to tekst ciągły lub tabelka. Sposób realizacji: można pisać wg PRZ i punktów w nim umieszczonych, a na końcu wymienić zadania zrealizowane ponad plan i zadania niezrealizowane; można pisać wg punktów wymagań na nauczyciela dyplomowanego, (mianowanego, kontraktowego) (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – par.8.2.; par. 7.2.; par. 6.2.) Sprawozdanie składane dyrektorowi zawiera szczegółowy zapis zadań wykonanych przez nauczyciela podczas stażu. Dyrektor akceptując sprawozdanie, potwierdza wykonanie zadań. Dobrze jest umieścić (pod każdym zadaniem, albo grupą zadań) krótki zapis obejmujący efekty, jakie przyniosły realizowane działania. W sprawozdaniu do dyrektora można powoływać się na załączniki będące dowodem realizacji zadań podczas stażu (jeśli dyrektor wymaga ich dołączenia). Sprawozdanie powinno być podpisane. To sprawozdanie dołączamy do teczki w części dokumentacji formalnej. Odchodzi się od pisania sprawozdania sferami. W niektórych KO pojawia się koncepcja, aby pisać sprawozdanie wg par.8.1; 7.1.; 6.1 rozporządzenia
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5932


Temat: Teczka na mianowanego-pomocy!
jeżeli zadania zrealizowane w czasie stażu - były to zadania spoza PRZ i nieujęte w sprawozdaniu - może być dołączona inna dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań, lub świadcząca o osiagnieciach zawodowych. Jeśli chodzi o dokumentację potwierdzającą spełnienie zadań i nabycie umiejętności związanych z realizacją wymagań na stopień nauczyciela mianowanego - tam przypuszalnie była pomyłka na pewno chodzi o dyplomowanego , a nie o ... PRZ. W teczce zamieszczasz i kopie np. dyplomu lub aktu nadania nauczyciela kontraktowego ( trudno umiećić oryginały) - oczywiście potwierdzone, ale i możesz umieścic oryginały np. zaświadczenia z kursów czy doskonalenia zawodowego. Teczka i tak kiedys do ciebie wroci- można ją po egzamine odebrać. Umieszczasz tylko te poświadczenia, które są dowodem wykonania zadania nieujetego w PRZ. A świadectw i zaświadczeń nie musisz potwierdzać swym podpisem; inne autorskie dokumenty - jakieś sprawozdanie, można raczej podpisać Jeszcze raz - to co jest w PRZ i opisane w sprawozdaniu nie wymaga poświadczenia, chyba że masz jakiś...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5765


Temat: zmiana stanowiska pracy w czasie trwania stażu na dyplomowan
składac dokumenty o uzyskanie stopnia dyplomowanego zalicza się już okres odbytego stażu. Czyli formalnie w twoim przypadku konieczny byłby jeszcze rok dyrektorowania, by móc składac teczkę do KO. Wtedy składasz takie dokumenty wraz z wnioskiem o podjecie postepowania kwalifikacyjnego na stopień dyplomowanego: 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych oraz akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 2. Zaświadczenie pracodawcy o wymiarze zatrudnienia oraz nauczanym przedmiocie (lub rodzaju prowadzonych zajęć) w okresie odbywania stażu. 3. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji. 4. Sprawozdanie z pracy na stanowisku dyrektora obejmujące charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły z uwzględnieniem efektów kształcenia i wychowania. 5. Wyróżniającą ocenę pracy z okresu zajmowania stanowiska dyrektora. 6. Opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze wskazaniem uzyskanych efektów, 7.Dyplom (świadectwo) potwierdzające zaawansowaną znajomość języka - jeżeli sie wybiera punkt 8.4.d.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10425


Temat: zmiana szkoły a awans
" />Mam problem. Zmieniłam szkołę (uległa likwidacji) i kontynuję staż na nauczyciela dyplomowanego w innej szkole. Kończe 31 maja. Wg nowych przepisów potrzebuje do teczki informacje dyrektora szkoły o; § 9. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje: 1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie; 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia. Ale nie mam z poprzedniej szkoły takiego zaświadczenia. Czy musze...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10280


Temat: co powinno znależć sie w teczce na dyplomowanego?
" />Kończę właśnie staż na nauczyciela dyplomowanego i zabieram się za składanie teczki. powiedzcie mi czy mam układać teczkę zgodnie z tym porządkiem? Znalazłam go na stronie www.awans-zawodowy.org.pl i wynika z tego, że należy umieścić w teczce zarówno plan rozwoju zawodowego, jak i sprawozdanie z jego realizacji , które złożę w czerwcu? Dokumenty składane do kuratorium oświaty 1. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, 2. akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, 3. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, 4. ocena dorobku zawodowego za okres stażu, 5. zaświadczenie dyrektora szkoły o zatrudnieniu, 6. zatwierdzony przez dyrektora szkoły plan rozwoju zawodowego, 7. sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, 8. opis i analiza spełnienia wymagań określonych w § 8 ust. 2 pkt 1-3 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Do wyboru co najmniej 3 z 6 poniższych wymagań: 9. pisemne sprawozdania ... i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, 12. zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji, prowadzenie działań lub wykonywanie zadań związanych ze spełnieniem wymagań określonych w § 8 ust. 2 jeżeli nie wynika to z planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji....
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12109


Temat: mianowanie - kilka pytań
awansu nauczyciela mianowanego ( dotyczy nauczycieli ubiegajacych się o stopień nauczyciela dyplomowanego) - Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela; c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego; d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania. W drugiej części teczki dołączasz sprawozdanie. Może być ono napisane w formie tabeli lub "prozą". Zalecam pisać sprawozdanie trzymając się paragrafów. Kto się dyplomuje powinien w drugiej części teczki zamieścić opis i analizę swoich działań wraz z efektami. Zarówno nauczyciele ubiegający się o mianowanie i dyplomowanie winni w sprawozdaniu wyeksponować efekty swojej pracy, zalecane jest aby te efekty wyszczególnić na: uzyskane efekty dla: - szkoły, - ucznia, - rodziców, - nauczyciela. Każde sprawozdanie powinno być odręcznie podpisane. Na każdej stronie kserokopii dyplomów potwierdzajacych posiadanie kwalifikacji zawodowych...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12057


Temat: awans zawodowy- gdzie umieścić
" />Piszę sprawozdanie z przebiegu stażu na nauczyciela dyplomowanego. W którym punkcie powinnam umieścić przygotowanie i realizację projektu zielona szkoła? Proszę o pomoc.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8302


Temat: do kiedy wniosek o egz. na mianowanego
... na złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne ">w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu - jedank zgubiło się tu po drodze 5 dni, a hmm - przepisy...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8711


Temat: Po staremu czy nowemu?
" />Wklejam po raz kolejny: ">1.Sprawozdanie to forma wypowiedzi: podaję za Encyklopedia Literki: Cytat: Sprawozdanie – ustne lub pisemne przedstawienie przebiegu jakieś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś, opis jakichś zdarzeń, wypadków; relacja, raport. (…) Sprawozdanie składane dyrektorowi szkoły po ukończeniu stażu (w celu dokonania oceny stażu) powinno zawierać następujące elementy: -powinno być zatytułowane; -zawierać informację: kto składa sprawozdanie, nazwę szkoły, przedmiot; -za jaki okres (podać daty rozpoczęcia i zakończenia stażu). Forma sprawozdania dowolna: może być to tekst ciągły lub tabelka. Sposób realizacji: można pisać wg PRZ i punktów w nim umieszczonych, a na końcu wymienić zadania zrealizowane ponad plan i zadania niezrealizowane; można pisać wg punktów wymagań na nauczyciela dyplomowanego, (mianowanego, kontraktowego) (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli – par.8.2.; par. 7.2.; par. 6.2.) Sprawozdanie składane dyrektorowi zawiera szczegółowy zapis zadań wykonanych przez nauczyciela podczas stażu. Dyrektor akceptując sprawozdanie, potwierdza wykonanie zadań. Dobrze jest umieścić (pod każdym zadaniem, albo grupą zadań) krótki zapis obejmujący efekty, jakie przyniosły realizowane działania. W sprawozdaniu do dyrektora można powoływać się na załączniki będące dowodem realizacji zadań podczas stażu (jeśli dyrektor wymaga ich dołączenia). Sprawozdanie powinno być podpisane. To sprawozdanie dołączamy do teczki w części dokumentacji formalnej. Odchodzi się od pisania sprawozdania sferami. W niektórych KO pojawia się koncepcja, aby pisać sprawozdanie wg par.8.1; 7.1.; 6.1 rozporządzenia.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5926


Copyright (c) 2009 Moja i twoja klasa | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.