Sprawozdanie z planu rozwoju nauczyciela mianowanego

Moja i twoja klasa

Temat: Plan rozwoju zawodowego sprawozdanie procedury programy
" />Materiały dla ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, propozycje sprawozdań, programy, poszerzenia działań szkoły. Zapraszam na http://83.15.153.174/lopata/Awanszawod_strwyjsc.htm
Źródło: wychowanieprzedszkolne.pl/forum/viewtopic.php?t=468Temat: zmiana nazwiska w trakcie stażu
... podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe. 3. Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia .... 4. Zatwierdzony plan rozwoju 5.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zwodowego 6....
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5395


Temat: Wychowawca świetlicy, czy ktoś w trakcie awansu?
" />Zaczęłam pisać sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego. Plan pisałam według starego rozporządzenia, a sprawozdanie piszę według nowego. Do każdego wymagania z aktualnego rozporządzenia przyporządkowuję wykonane działania ujęte w planie rozwoju. Jednak tyle się naczytałam i nasłuchałam, że już sama nie wiem czy robię dobrze?
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3383


Temat: kiedy nie dopuszcza do rozmowy?
" />art. 9 c KN 6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dyrektor szkoły: 1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców; 2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady rodziców. 7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje postępowania, o którym mowa w ust. 6.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6117


Temat: Teczka na mianowanego-pomocy!
" />W teczce na mianowanego nie umieszczamy dokumentów dotyczacych zadań realizowanych w okresie stazu. W teczc są następujace działy: - dokumenty potwierdzajace kwalifikacje i akt nadania stopnia n. kontraktowego - zaświadczenie o wymiarze zatrudnienia - plan rozwoju i sprawozdanie - ocena dorobku za okres stażu Spełnnianie wymagań nauczyciel "udowadnia" w autoprezentacji, która nie wymaga żadnych załączników
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5765


Temat: Teczka na mianowanego-pomocy!
każdy paragraf dokładnie, co robiłam w ciagu tych 2 lat i 3 miesiecy. a po jakie licho? A znasz rozporzadzenie? Wiesz czego się wymaga od nauczyciela , który chce zostać mianowanym? Teczka mianującego się to dokumentacja formalna: Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanych przez niego stanowiskach w okresie odbywania stażu Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Ocena dorobku...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5765


Temat: Teczka na mianowanego-pomocy!
" />Teczka dla komisji dla nauczyciela mianujacego się zawiera: Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanych przez niego stanowiskach w okresie odbywania stażu Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Ocena dorobku zawodowego za okres stażu Ewentualnie inna dokumentacja świadcząca o osiagnieciach zawodowych - jeśli nauczyciel tego chce. Należy się dobrze przygotować do autoprezentacji i do egzaminu- tyle. To w...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5765


Temat: Opis i analiza z realizacji planu rozwoju zawodowego
" />Witam! Jestem nauczycielem kontraktowym j. angielskiego i tak się złożyło, że staż na nauczyciela mianowanego kończę dopiero w tym miesiącu. Przepisy się zmieniły i zamiast sprawozdania muszę napisać opis i...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11855


Temat: pkt 4d - język obcy
" />Witam! Mam problem z punktem 4d. Pracuję w gimnazjum przede wszystkim jako nauczyciel języka polskiego (studia magisterskie). W lutym 2005 roku (rok przerwy pomiędzy uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ... roku studiów licencjackich (jednocześnie nauczając polskiego). Czy w tej sytuacji jestem traktowana jako nauczyciel języka obcego i w związku z tym, chcąc mieć zaliczony pkt 4d, muszę uzyskać umiejętność posługiwania się ... licencjata zawarta została informacja, iż na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 10 września 2002 r. posiadam kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela języka. Chcę za dwa dni złożyć teczkę i sprawozdanie z planu rozwoju, a do tej pory nie wiem, jak to jest w moim przypadku z tym punktem 4d - otrzymuję sprzeczne odpowiedzi. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11373


Temat: sprawozdanie - zmiana miejsca pracy
" />Witam. Jestemw trakcie stażu na nauczyciela mianowanego (mija rok). Od września będę pracowała w innej placówce, a z obecnej działalności muszę napisać sprawozdanie. Chciałabym się zapytać, czy jakoś uzasadniam w sprawozdaniu fakt, że nie zrealizowałam (nie zdążyłam)wszystkich zamierzeń z planu rozwoju zawodowego(plan pisałam przecież na 2 lata 9 miesięcy). Pozdrawiam.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8909


Temat: sprawozdanie bez teczki
" />Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje: 1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - oryginały lub poświadczone kopie; 2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, jeżeli zatrudnienia nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy; 3) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji;4) ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także ocenę za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; 5) w przypadku nauczyciela mianowanego - dokumentację potwierdzającą spełnianie wymagań określonych w § 8 ust. 2.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=6469


Temat: teczka na mianowanego
" />aniajula, wkładamy co potrzebne wg rozp. twoja odp. wprowadza w błąd. Wg rozp. na mianowanego wymagane są: 1. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego (z uzasadnieniem - potwierdzone kopie) 2. Zaświadczenie dyrektora szkoły o: -wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; (...) -dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, -dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. -uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania(...) nie ma więc tu mowy o dołączaniu sprawozdania
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11213


Temat: Koniec stażu na mianowanego w styczniu 2009 i co dalej?
mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie; 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11128


Temat: Prosze niech mi ktoś odpowie !
" />"§ 9. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje: 1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie; 2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; WKLEIŁAM CI FRAGMENT ROZPORZADZENIA Z LISTOPADA 2007,...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11306


Temat: awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
" />Witam, W tym roku kończę staż na nauczyciela mianowanego i chciałbym się dowiedzieć jakie dokumenty i co oprócz planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania, muszę przedłożyć Dyrekcji w szkole, w której...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11332


Temat: AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO!!! PROSZĘ O POMOC!!!
" />WITAM BARDZO SERDECZNIE!! Jestem nauczycielem kontraktowym ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego. Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.IX.2003 roku, ponieważ przebywałam na urlopie wychowawczym i zwolnieniu lekarskim koniec stażu określono na 18.XI.2006. W tej chwili mam napisane sprawozdanie ale według starych przepisów. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mam "po staremu" i tak samo napisałam sprawozdanie i ułożyłam teczkę. Czy mam zmienić sprawozdanie i ... Ile stron powinna zawierać teczka na mianowanego, bo koleżanka widząc moją teczkę powiedziała, że muszę ją odchudzić. Bardzo proszę o wskazówki. Dziękuje Wioletta
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=7952


Temat: mianowanie
" />§ 9. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2, obejmuje: 1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie; zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia; Tyle.
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11352


Temat: Awans dyrektora z rocznym stażem
" />przepisy stanowią: "6. Ścieżka awansu dla nauczycieli nieodbywających stażu (art. 9e ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela) a) dyrektor szkoły może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (bądź po upływie 3 lat - w przypadku posiadania co najmniej stopnia naukowego doktora), jeżeli: posiada nieprzerwany okres pracy na ... się wydłuży (o dwa lata). Dyrektor nie pisze planu rozwoju ani sprawozdania z jego realizacji, bo niby kto by miał mu zatwierdzić plan, przyjąć sprawozdanie i napisać ocenę ? Sam sobie ? Dyrektor składa sprawozdanie z trzech lat pracy obejmujące charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie. Nie będziesz mógł spełnić wymogu formalnego, czyli napisać tego sprawozdania z trzech lat, bo dyrektorem jesteś rok. Jako nauczyciel też nie możesz, bo nie ma ci kto przyjąć sprawozdania i napisać oceny. To tyle z mojego rozumienia przepisów. Moim zdaniem wniosek możesz złożyć...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=3459


Temat: Awans dyrektora szkoły na stopień nauczyciela dyplomowanego
" />Rewelacje odnośnie wysyłania planu rozwoju zawodowego zostały mi przekazane przez panią wizytator. tez byłam tym faktem zdziwiona, ale ja jako młody dyrektor jeszcze jestem trochę przestraszona ale w końcu nikt nie monopolu na wiedzę i na każdym etapie "zawodowej kariery" należy się dokształcać. Przepraszam za pomyłkę, oczywiście w przypadku nauczyciela mianowanego ubiegającego się o nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego należy uzyskać akceptację komisji kwalifikacyjnej. To chyba jeszcze pozostałość po zaliczonym egzaminie na nauczyciela mianowanego. Jeszcze raz mi potwierdź, że nie muszę odbywać stażu na nauczyciela dyplomowanego jako dyrektor, ani opracowywać i pisać sprawozdania z planu rozwoju zawodowego, ale po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego mogę złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego i uzyskać akceptację...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=8239


Temat: mianowanie 2009
" />Ja w swojej teczce zamierzam zrobić takie "przegródki" (lece od początku): 1. Dane osobowe 2. Wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego 3.Zaświadczenie dyrektora o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku 4.Dokumenty potwierdzające posiadane Kwalifikacje 5. Akt awansu na stopień nauczyciela kontaktowego 6.Wniosek o rozpoczęcie stażu 7.Plan rozwoju zawodowego 8. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego 9. Ocena dorobku Zawodowego 10.Inna dokumentacja...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=11386


Copyright (c) 2009 Moja i twoja klasa | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.