sprzeciw od nakazu zapłaty zaskarżam w całości wzór

Moja i twoja klasa

Temat: ubezpieczenie oc
Najbardziej prawdopodobnym jest, iż otrzymał Pan nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy, Wydział grodzki wzywający Pana do zapłaty zaległości w terminie 14 dni. Postępowanie upominawcze jest szczególnym rodzajem postępowania sądowego, które toczy się bez udziału stron, orzeczenie wydawane jest na posiedzeniu niejawnym i doręczane stronom. Sąd z urzędu ocenia, czy zachodzą przesłanki dla wydania takowego nakazu zapłaty analizując dokumenty przedłożone przez powoda. Postępowanie upominawcze jest właściwe dla dochodzenia roszczeń pieniężnych i nie jest tak rygorystyczne, jak omówione poniżej postępowanie nakazowe. Na nakazie zapłaty znajduje się pouczenie o możliwości wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od jego doręczenia (art. 502 § 1 kpc). Przypadałoby to więc w niedzielę, a ponieważ jest to dzień wolny do pracy, może Pan złożyć takowy sprzeciw w Sądzie w poniedziałek 25 czerwca, bądź nadać go na poczcie listem poleconym do 24:00 w poniedziałek (art. 115 kc w zw. z art. 165 § 1 kc). W sprzeciwie należy wskazać, iż zaskarża Pan wydany nakaz zapłaty w całości i wnosi o oddalenie powództwa. Należy podać, kiedy została uiszczona należność oraz dołączyć dowód wpłaty odpowiedniej kwoty. Po wniesieniu sprzeciwu w odpowiednim terminie nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznaczy rozprawę i rozpatrzy Pana sprawę, po czym wyda wyrok. Inaczej rzecz się ma, jeśli chodzi o nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym. Nakaz w postępowaniu nakazowym może być wydany jedynie wtedy, jeżeli powód przedłoży odpowiednie dokumenty wskazujące na wysokość roszczenia, a będą to: dokument urzędowy, zaakceptowany przez dłużnika rachunek, wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne ... tak było, wówczas koniecznym jest wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty w tym samym 14 – dniowym terminie – a więc do poniedziałku. W zarzutach należy również wskazać, że zaskarża Pana nakaz zapłaty w całości oraz wnosi o jego uchylenie i oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda na Pana rzecz kosztów postępowania, bowiem dodatkowo będzie tu trzeba uiścić opłatę sadową od zarzutów w wysokości 75% z 5% wartości przedmiotu sporu. W uzasadnieniu należy powołać się na uiszczenie należności niezwłocznie po otrzymaniu upomnienia i dołączyć dowód wpłaty. W przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, nie traci on mocy wraz z wniesieniem zarzutów, ale dopiero po przeprowadzeniu rozprawy Sąd orzeknie o jego uchyleniu i ewentualnym oddaleniu powództwa. Poniżej zamieszczam przykładowe wzory sprzeciwu i zarzutów. Miejscowość, dnia ……2007 r. Do Sądu Rejonowego Wydział ……….. Powód:…………………… Pozwany: ……………….. Sygn. akt:…… Wartość przedmiotu sporu: Sprzeciw od nakazu zapłaty w wydanego w postępowaniu upominawczym Niniejszym zaskarżam w całości nakaz zaplaty wydany w spotepowaniu upominawczym przez tut. Sąd dn……….za w/w sygnaturą akt i wnoszę o: 1) oddalenie powództwa; Uzasadnienie Żądanie powoda zgłoszone w pozwie jest bezzasadne, bowiem w dniu……….uiściłem należność wynikającą z…………. Dowód: dowód wpłaty Wobec powyższego nie pozostaje w zwłoce co do płatności z tytułu…, reguluję je na bieżąco. Z tych względów sprzeciw jest uzasadniony. Załączniki: 1. odpis pisma wraz z załącznikiem 2. dowód wpłaty Miejscowość, dnia ……2007 r. Do Sądu Rejonowego Wydział Powód Pozwany: Sygn. akt ............................... Wartość przedmiotu sporu: …. Zarzuty pozwanego przeciwko nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym Niniejszym zaskarżam w całości nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym przez tut. Sąd dn……….za w/w sygnaturą akt i wnoszę o: I. Uchylenie w/w nakazu zapłaty. II. Oddalenie powództwa w całości. III. Zasądzenie od powoda na...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=20812Copyright (c) 2009 Moja i twoja klasa | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.